new york city, 2012

new york city, 2012

new york city, 2012

new york city, 2012

providence —> nyc, 2012

providence —> nyc, 2012

providence, —> nyc, 2012

providence, —> nyc, 2012

providence —> nyc, 2012

providence —> nyc, 2012

providence —> nyc, 2012

providence —> nyc, 2012

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york, 2011

new york city, 2012
Parsons vs. FIT Fusion Fashion Show

new york city, 2012

Parsons vs. FIT Fusion Fashion Show